Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky k nájmu dopravního prostředku

(dále též jen “obchodní podmínky“)

obchodní společnosti

Kar Limousine service s.r.o.

IČO: 289 15 364

se sídlem U staré cihelny 2879/5, 130 00, Praha – Žižkov

zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 152890

 

Úvodní ustanovení

1.1.       Pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí:

a)      pronajímatelem obchodní společnost Kar Limousine service s.r.o., IČO: 289 15 364, se sídlem Praha, Praha 3, Žižkov, Kališnická 379/10, PSČ 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 152890;

b)      nájemcem osoba, která je identifikovaná na přední straně smlouvy o nájmu dopravního prostředku uzavřené mezi touto osobou a pronajímatelem;

c)       smlouvou smlouva o nájmu dopravního prostředku uzavřenou mezi pronajímatelem a nájemcem, na jejímž základě pronajímatel přenechává do užívání nájemci dopravní prostředek specifikovaný ve smlouvě.

1.2.       Tyto podmínky upravují práva a povinnosti pronajímatele a nájemce při přenechání nájemci k dočasnému užívání ve smlouvě specifikovaného dopravního prostředku.

1.3.       Odlišná ustanovení smlouvy mají přednost před zněním těchto obchodních podmínek. Nájemce podpisem smlouvy potvrzuje, že mu tyto obchodní podmínky byly poskytnuty k seznámení před podpisem smlouvy, že se s obchodními podmínkami seznámil a zavazuje se je dodržovat.

1.4.       Znění těchto obchodních podmínek může pronajímatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Rezervace a uzavření smlouvy

2.1.       V případě, že si nájemce rezervoval u pronajímatele dopravní prostředek, avšak k jeho převzetí se na smluvené místo nedostavil, je povinen pronajímateli zaplatit smluvní pokutu ve výši základního nájemného za jeden den trvání nájmu. Storno poplatek ve stejné výši je nájemce povinen zaplatit pronajímateli v případě, že zrušil provedenou rezervaci dopravního prostředku, a to ve lhůtě kratší než 24 hodin před započetím nájmu. Nájemce provedením rezervace souhlasí s účtováním smluvní pokuty nebo storno poplatku na vrub platební/kreditní karty uvedené v rezervaci nebo s tím, že mu budou tyto poplatky příslušným způsobem vyfakturovány.

2.2.       Smlouva se uzavírá na dobu určitou a její účinnost začíná dnem uvedeným ve smlouvě. Smlouva zaniká uplynutím sjednané nájemní doby. Sjednanou dobu nájmu lze prodloužit, a to pouze na základě žádosti nájemce. Jedním dnem doby nájmu se pro účely smlouvy rozumí 24 hodin po sobě jdoucích. Žádost o prodloužení trvání smlouvy může být nájemcem učiněna formou dopisu, faxu, e-mailu či telefonicky, přičemž v této žádosti musí být vždy sděleno, do kdy je prodloužení nájmu požadováno, a to uvedením konkrétního data, přičemž nájem se prodlužuje za stejných podmínek, které byly sjednány ve smlouvě. Nedojde-li k prodloužení smlouvy, je vrácení dopravního prostředku nájemcem později než v době dohodnuté ve smlouvě považováno za její podstatné porušení. Nájemce je v takovém případě povinen platit základní nájemné, včetně doplatku k základnímu nájemnému a smluvní pokuty uvedené ve smlouvě, v plné výši až do dne vrácení dopravního prostředku pronajímateli. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, ztrácí nájemce dnem, kdy měl podle smlouvy dopravní prostředek vrátit pronajímateli, nárok na omezení své odpovědnosti za způsobenou škodu na dopravním prostředku, které vzniklo zaplacením připojištění nájemcem. V případě ztráty, zničení nebo odcizení dopravního prostředku je nájemce povinen platit základní nájemné, až do doby ohlášení ztráty, zničení nebo odcizení dopravního prostředku pronajímateli, resp. do doby, kdy se o takovéto ztrátě, zničení nebo odcizení dopravního prostředku pronajímatel prokazatelně dozví jiným způsobem.

Převzetí dopravního prostředku

3.1.       Pronajímatel je povinen předat nájemci dopravní prostředek v dobrém technickém stavu, v čase a místě uvedeném ve smlouvě a vždy s plně natankovanou nádrží paliva a doplněnými provozními kapalinami event. plně nabitým akumulátorem. Veškerá případná poškození (závady, nedostatky, škrábance apod.) dopravního prostředku, příp. jiné připomínky, musí být nájemcem uplatněny nejpozději při převzetí dopravního prostředku a musí byt zaznamenány ve smlouvě nebo předávacím protokolu při převzetí dopravního prostředku. Nájemce je povinen převzetí dopravního prostředku potvrdit svým podpisem na smlouvě a předávacím protokolu. Za jakékoliv poškození dopravního prostředku, které nebude uvedeno ve smlouvě nebo v předávacím protokole, odpovídá nájemce. Pronajímatel je oprávněn požadovat náhradu škody za veškerá takováto poškození dopravního prostředku.

Práva a povinnosti

4.1.       Dopravní prostředek mohou užívat a řídit pouze osoby (nájemce, další řidič) uvedené ve smlouvě. Nájemce je povinen dopravní prostředek užívat výhradně k osobním účelům a dodržovat při tom všechny dopravní, celní, jakož i jiné právní předpisy, a to pouze na území ČR a Evropy. Jedná-li se o dopravní prostředek na alternativní pohon (např. zemní plyn), nájemce podpisem smlouvy potvrzuje, že se detailně seznámil s obsluhou takového dopravního prostředku, s obsluhou čerpacích zařízení a s pokyny k parkování/garážování takového dopravního prostředku. Nájemce odpovídá za veškerou škodu způsobenou nedodržením těchto instrukcí. Nájemce je povinen pečovat o to, aby na dopravním prostředku nevznikla škoda a dodržovat instrukce výrobce dopravního prostředku o provozu dopravního prostředku a podmínky a doporučení stanovená pronajímatelem. Nájemce je povinen zabezpečit dopravní prostředek proti odcizení, zneužití nebo poškození. Zejména je povinen po zaparkování nenechávat v dopravním prostředku klíče a dokumenty k němu a dopravní prostředek uzamknout. Nájemce nesmí přenechat užívání dopravního prostředku jiné než ve smlouvě uvedené osobě (další řidič), zúčastňovat se s dopravním prostředkem závodů, soutěží nebo podobných akcí, používat dopravní prostředek k převozu osob či majetku za úplatu, používat dopravní prostředek k tlačení nebo vlečení automobilů, přívěsů nebo jiných předmětů, provádět na dopravním prostředku změny a úpravy a používat dopravní prostředek k cestám mimo státy uvedené v těchto obchodních podmínkách. Nájemce nesmí řídit dopravní prostředek po požití alkoholu, omamných látek, léků a nebo jiných látek, které mohou mít vliv na vnímání a schopnost reakce, anebo takové osobě přenechat dopravní prostředek k řízení. Pronajímatel je oprávněn požadovat přístup k dopravnímu prostředku za účelem kontroly, zda ho nájemce užívá řádným způsobem. Nájemce je povinen tuto kontrolu pronajímateli umožnit. Porušení kterékoliv ze shora uvedených povinností je považováno za podstatné porušení smlouvy a nájemce v takovém případě odpovídá za dopravní prostředek a všechny způsobené škody v plném rozsahu bez ohledu na sjednanou výši spoluúčasti pojistného krytí. V případě, že nájemce bude užívat dopravní prostředek v zahraničí, je povinen si na své náklady a nebezpečí zajistit příslušná povolení k užívání dopravního prostředku v zahraničí a dodržovat platné právními předpisy té země, v níž dopravní prostředek užívá. Nájemce odpovídá pronajímateli též za škodu, která by vznikla nedodržením nebo porušením této povinnosti a v případě, že dopravní prostředek bude v zahraničí nájemci zadržen nebo zabaven, je povinen podniknout veškerá opatření nutná k uvolnění dopravního prostředku a po celou dobu řádně platit sjednané nájemné v plné výši. Doba nájmu v tomto případě neskončí dříve, než bude dopravní prostředek předáno zpět pronajímateli. Nájemce je povinen uhradit škody a náklady vzniklé pronajímateli v souvislosti se zadržením nebo zabavením dopravního prostředku v zahraničí.

4.2.       Nájemce bere na vědomí, že v dopravním prostředku platí zákaz kouření. Nájemce je povinen před každou jízdou zkontrolovat stav dopravního prostředku. Nájemce je též povinen každých 1000 ujetých kilometrů zkontrolovat stav provozních kapalin a tyto dle potřeby doplnit. Náklady na pořízení provozních kapalin nese pronajimatel. V případě potřeby opravy dopravního prostředku v průběhu nájmu na území ČR je povinen nájemce tuto skutečnost neprodleně oznámit pronajímateli. Opravy dopravního prostředku v průběhu nájmu může učinit pouze oprávněná osoba z autorizovaného servisu, a to s předchozím souhlasem pronajímatele. Náklady spojené s opravou nese pronajímatel za předpokladu, že škoda nebyla způsobena nájemcem. V případě ztráty klíčů od dopravního prostředku, dokladů od prostředku či jiné výbavy anebo příslušenství dopravního prostředku v průběhu nájmu a jeho nevracení při skončení nájmu je nájemce povinen uhradit náklady spojené se zajištěním nové výbavy a příslušenství.

Vrácení dopravního prostředku

5.1.       Nájemce je povinen vrátit pronajímateli dopravní prostředek s veškerým příslušenstvím a doklady, v době a místě uvedeném ve smlouvě a ve stavu, v jakém je převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Nájemce je povinen vrátit dopravní prostředek s plně natankovanou nádrží paliva event. plně nabitým akumulátorem.

5.2.       Dopravní prostředek musí být předán k tomu určenému zaměstnanci pronajímatele nebo třetí osobě určené pronajímatelem. Nájemce odpovídá za dopravní prostředek až do okamžiku, kdy si pronajímatel dopravní prostředek fyzicky převezme a tuto skutečnost potvrdí nájemci svým podpisem předávacího protokolu, od tohoto okamžiku se dopravní prostředek považuje za řádně vrácený. Před převzetím dopravního prostředku provede pronajímatel nebo jím určená třetí osoba kontrolu stavu dopravního prostředku a zjištěný stav zapíše do předávacího protokolu (zejména uvede veškerá poškození, která nebyla uvedena ve smlouvě nebo předávacím protokole při převzetí dopravního prostředku nájemcem). K takovému zápisu v předávacím protokole je nájemce povinen připojit též svůj podpis, jinak pronajímatel nevydá nájemci potvrzení o vrácení dopravního prostředku. Odmítnutí podpisu na předávacím protokole nezbavuje nájemce odpovědnosti za veškerá zjištěná poškození dopravního prostředku, navíc je pronajímatel po nájemci oprávněn požadovat jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč. Pokud nájemce vrátí dopravní prostředek v znečištěném stavu, který znemožňuje řádnou kontrolu stavu dopravního prostředku, uvede se tato skutečnost v předávacím protokole a pronajímatel má v takovém případě nárok na náhradu i všech poškození dopravního prostředku, která budou zjištěna až po umytí dopravního prostředku, tj. i ta která nebudou uvedena ve smlouvě anebo v předávacím protokole při vrácení dopravního prostředku nájemcem, a to včetně nákladů na umytí dopravního prostředku. V případě že nedojde k řádnému vrácení dopravního prostředku pronajímateli v místě a čase uvedeném ve smlouvě trvá povinnost nájemce platit základní nájemné, včetně doplatku k základnímu nájemnému a smluvní pokuty uvedené ve smlouvě, v plné výši až do dne vrácení dopravního prostředku pronajímateli. Nájemce v tomto případě odpovídá za jakékoliv poškození, ztrátu, zničení či odcizení dopravního prostředku, a to až do chvíle, kdy pronajímatel může s dopravním prostředkem opětovně nakládat.

Nájemné a jeho splatnost, SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

6.1.       Nájemce se zavazuje platit sjednané nájemné tj., základní nájemné, doplatek k základnímu nájemnému a smluvní pokuty, včetně náhrady škody, a to řádně a včas.

6.2.       Nájemné, sjednané v smlouvě, je stanovené dohodou smluvních stran podle typu pronajatého dopravního prostředku – předmětu nájmu a je uvedené v ceníku pronajímatele. Denní sazba nájemného je účtované za každých i začatých 24 hodin.

6.3.       Pronajímatel je oprávněn vůči složené kauci započíst veškeré své peněžité pohledávky za nájemcem vyplývající z uzavřené smlouvy, příp. i z jiných smluv mezi nájemcem a pronajímatelem. Nájemce podpisem smlouvy souhlasí s účtováním základního nájemného, doplatku k základnímu nájemnému, smluvních pokut, náhrady jakékoliv škody na dopravním prostředku, spoluúčasti za poškození dopravního prostředku anebo jakýchkoliv dalších poplatků spojených s nájmem dopravního prostředku na vrub platební/kreditní karty uvedené ve smlouvě. Nájemce bere na vědomí možnou změnu výše základního nájemného vzhledem k nepředpokládaným změnám nákladů, zejména výše pojistného, silniční daně, atd. V případě prodlení s úhradou plateb základního nájemného, doplatku k základnímu nájemnému a smluvních pokut, vč. náhrady škody, je nájemce povinen uhradit pronajímateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Pokud nájemce nezaplatí dlužnou částku ani v dodatečné lhůtě stanovené v upomínce, pronajímatel ihned přistoupí k vymáhání této částky soudní cestou. Náklady na takové vymáhání dlužné částky je povinen uhradit nájemce pronajímateli v plné výši, vždy však alespoň ve výši 5 000,- Kč za každý případ vymáhání.

Opravy a údržba

7.1.       Běžné opravy, údržbu dopravního prostředku, jakož i pravidelné inspekční prohlídky dopravního prostředku provede nebo zabezpečí na svůj náklad pronajímatel. Nájemce je povinen umožnit provedení oprav, údržby, inspekční prohlídky dopravního prostředku a strpět omezení v užívání dopravního prostředku v rozsahu nutném pro jejich provedení. Nájemce má povinnost, nedohodne-li se s pronajímatelem jinak, kontaktovat pronajímatele a ve spolupráci s ním zajistit výměnu pneumatik v případě změny ročního období (obvykle březen a listopad). Taková výměna je provedena na náklady pronajímatele. Nájemce však nemá nárok na náhradu žádných svých nákladů spojených s výměnou pneumatik (např. čas, ušlý zisk apod.). Nájemce má právo na to, aby mu po dobu takové opravy nebo údržby byl pronajímatelem poskytnut jiný dopravní prostředek stejných nebo podobných kvalit. Náklady spojené s opravou nese pronajímatel, kromě případů, kdy potřeba opravy vznikla v důsledku nesprávného používání dopravního prostředku nebo užíváním dopravního prostředku v rozporu s obvyklým způsobem používání anebo porušením podmínek smlouvy nebo těchto obchodních podmínek nájemcem nebo osobami, kterým nájemce umožnil k dopravnímu prostředku přístup. V takových případech nese náklady na opravu v plném rozsahu nájemce a dále nájemce odpovídá za škodu v plném rozsahu, která pronajímateli v důsledku takového jednání vznikne. Nájemce je povinen oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu veškeré závady, které se na dopravním prostředku projeví během užívání a vyžadují opravu. Pokud tuto povinnost nájemce bez zbytečného odkladu nesplní, odpovídá pronajímateli za škodu tím způsobenou a ztrácí nároky, které by mu jinak příslušely pro nemožnost nebo omezenou možnost užívat dopravní prostředek pro vady.

Odpovědnost za škodu a pojištění

8.1.       Pronajímatel zabezpečuje osobám oprávněným řídit dopravní prostředek pojistné krytí v rozsahu a za podmínek zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového dopravního prostředku a rovněž havarijního pojištění. Za jakékoliv škody způsobené na dopravním prostředku nebo škody způsobené v souvislosti s užíváním dopravního prostředku odpovídá pronajímateli nájemce v plném rozsahu, a to do doby, než si pronajímatel dopravní prostředek převezme zpět. Pronajímatel může rovněž požadovat na nájemci náhradu škody ve formě ušlého zisku, tj. úhradu ztráty na nájemném ve výši odpovídající sjednanému nájemnému, pokud nájemce vrátí dopravní prostředek poškozený či bez dokladů a příslušenství anebo dopravní prostředek nevrátí řádně vůbec apod., a to až do dne, kdy pronajímatel může dopravní prostředek v řádném stavu pronajmout dalšímu nájemci (tj. např. po dobu opravy dopravního prostředku). Škody způsobené na dopravním prostředku, které nebudou kryty sjednaným pojištěním, pronajímatel nájemci vyúčtuje na základě cenové kalkulace příslušného servisu. Předchozí věta se nepoužije a nájemce není povinen uhradit pronajímateli vzniklou škodu na dopravním prostředku v případě, že při podpisu smlouvy uhradí pronajímateli tzv. připojištění ve výši 500,- Kč, ledaže bude škoda na dopravním prostředku způsobena zaviněným jednáním ve formě úmyslu přímo nájemcem anebo že škodu na dopravním prostředku způsobí nájemce pod vlivem alkoholu či jiných omamných či psychotropních látek.

8.2.       Odpovědnost nájemce za škodu způsobenou na dopravním prostředku však může být omezena do výše sjednaného pojistného krytí (zpravidla 10% spoluúčast, min. však 10 000,- Kč za každou pojistnou událost). Omezení odpovědnosti nájemce se vztahuje ke každé jednotlivé pojistné události, tj. vždy k takovému poškození dopravního prostředku, které je výsledkem jedné pojistné události. Odpovědnost nájemce však nelze omezit v případě, že k poškození, nehodě, ztrátě či odcizení dopravního prostředku, dojde v důsledku porušení smlouvy, těchto obchodních podmínek, právních předpisů nebo podmínek pojistného krytí (bez ohledu na to, zda k porušení došlo úmyslně nebo z nedbalosti).

8.3.       Pokuty vyměřené nájemci za dopravní a parkovací přestupky, kterých se dopustí s pronajatým dopravním prostředkem, škody vzniklé ztrátou dokladů, klíčů nebo nářadí k dopravnímu prostředku, vč. nákladů, které bylo třeba vynaložit na nápravu takto vzniklých škod, jdou vždy k tíži nájemce bez ohledu na sjednané pojistné krytí.

Nehoda, poškození a odcizení dopravního prostředku

9.1.       V případě dopravní nehody, poškození nebo odcizení dopravního prostředku anebo jeho části, poranění nebo usmrcení osob (bez ohledu na to, zda je zavinil nájemce či nikoliv) je nájemce povinen přivolat policii, aby nehodu vyšetřila a o šetření, příp. jeho výsledku, vydala nájemci potvrzení. Tato povinnost nájemce se nevztahuje pouze na případ poškození pneumatik. Nepojízdný dopravní prostředek musí být zabezpečen před dalším poškozením nebo odcizením. Nájemce je povinen neprodleně, nejpozději však do 24 hodin, oznámit pronajímateli každou škodní událost týkající se dopravního prostředku, poranění nebo usmrcení osob vzniklé v důsledku škodné události, místo, kde se dopravní prostředek nachází, a zajistit, aby veškeré doklady, klíče a další dokumentace vztahující se k dopravnímu prostředku a škodné události a potvrzení policie/policejního protokolu, byly neprodleně předány pronajímateli. V případě nepředložení uvedené dokumentace nevzniká nárok na pojistné plnění. Nájemce je povinen poskytovat policii, pronajímateli a jeho pojišťovací společnosti veškerou pomoc a součinnost potřebnou k plnému prošetření škodní události a spojenou s její likvidací, případně s jejím soudním projednáváním.

Závěrečná ustanovení

10.1.    Nájemce prohlašuje, že splňuje veškeré požadavky stanovené právními předpisy pro řízení motorových vozidel (platný řidičský průkaz, povolení k řízení pro případ vyššího věku nájemce jak 68 let apod.). Pronajímatel odpovídá nájemci nebo třetím osobám pouze za ztráty a škody, které jim vznikly v přímé souvislosti s pronájmem dopravního prostředku nebo s jeho používáním, způsobené zaviněním nebo nedbalostí pronajímatele. Všechny takové ztráty nebo škody musí byt pronajímateli oznámeny do 24 hodin od jejich vzniku. Nájemce je povinen oznámit pronajímateli změnu sídla či bydliště, příp. jiné změny, které by mohly ovlivnit řádné plnění jeho povinností. Nájemce souhlasí s tím, aby údaje ze smlouvy včetně jeho osobních údajů byly zpracovány a uchovány v databázi pronajímatele, příp. též využívány pro zasílání obchodních nabídek. Pro případ, že bude potřebné ověřit nebo potvrdit solventnost nájemce, nájemce souhlasí, aby k tomu byly tyto jeho osobní údaje využity, příp. poskytnuty třetí osobě. Nájemce je pro případ svého prodlení s vrácením dopravního prostředku pronajímateli ve stanoveném termínu a na určeném místě srozuměn s tím, že pronajímatel ohlásí tento dopravní prostředek jako ztracený nebo odcizený policejním orgánům, příp. podá žalobu na vydání věci u příslušného soudu s tím, že důsledky, které z takové skutečnosti mohou pro něj vyplynout, nese výlučně nájemce.

10.2.    Dohodnuté smluvní pokuty se platí vedle náhrady škody, která vznikne smluvní straně porušením povinnosti druhou smluvní stranou, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů poté, co bude písemná výzva jedné smluvní strany v tomto směru doručena druhé smluvní straně. Povinnost zaplatit smluvní pokutu trvá i po skončení trvání smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení některou ze smluvních stran nebo oběma smluvními stranami.

10.3.    Je-li některé ustanovení podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

 

V Praze dne 08. 02. 2013